سامانه رزرو آمایش، کارگاه و ویژه برنامه های آزمون های مفهومی مهارتی:

از تمایزات اصلی مجموعه بزرگ داداِستان، قدرت خلاقیت نوآوری و ابتکار آن در حوزه های مختلف می باشد.
در همین راستا، هر ساله اجرای همایش های عظیم تخصصی با موضوعات گوناگون در بودجه بندی آزمون های مفهومی مهارتی قرار می گیرد تا هر کدام بخش مهمی از نیازها و خواستها حقوق دانان داداِستانی را در مسیر موفقیت، پوشش داده و آنها را در این مسیر رهنمون سازد. کارگاههای تخصصی با موضوعات حقوقی، آمایش های حرفه ای، باشگاه موفقیت، کانون بالندگی، ویژه برنامه های مشاوره ای و دهها سرفصل دیگر، همگی از خدمات ممتاز و انحصاری آزمون های مفهومی مهارتی محسوب می شوند که حقوق دانان از طریق این سامانه می توانند به رزرو و سپس شرکت در این برنامه ها اقدام کنند و گام موثری در جهت نیل به هدف غایی بردارند.

رزرو رایگان آزمون تعیین سطح 65 مرحله ای به صورت اینترنتی

خطا!

مهلت ثبت نام در این آمایش به اتمام رسیده است!