کارگاه حقوق جزا با موضوع تعلیق مجازات و تغییرات آن در قانون جدید به شیوه مفهومی و رمز نگاری به صورت حضوری و آنلاین

خطا!

مهلت ثبت نام در این آمایش به اتمام رسیده است!