کارگاه آموزشی گام (تحلیل سوالات آیین دادرسی کیفری آزمون های مفهومی و مهارتی داداستان) ویژه تمامی حقوقدانان گروه های آزمونی 70_68_52_47_44_23و20 مرحله ای

خطا!

مهلت ثبت نام در این آمایش به اتمام رسیده است!