جمهوری اسلامی ایرانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان ( داداِستان)

نمود تخصص در حوزه حقوق یکی از اهداف عالیه ماست

کارگاه گام و تحلیل تست آیین دادرسی مدنی با حضور استاد حسینی ویژه حقوقدانان گروه های آزمونی 69و65و50و48و 12 مرحله ای

حقوقدان عزیز یک بار امکان ثبت شماره تماس برای شما مهیاست