وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
موسسه آموزش عالی آزاد اندیشه سازان (داداِستان)